dijous, 18 de febrer de 2016

Tallers de ràdio - CEE Ventijol

Nom de centre: CEE Ventijol
Nivell: Educació Secundària, ESO Adaptada

L’Escola Ventijol està portant a terme el crèdit de ràdio que ja havien fet en anteriors anys, aprofitant els mitjans audiovisuals que tenen a l'escola i la gran col·laboració amb Radio Blanes. Han anomenat  aquesta activitat  tallers de ràdio on els protagonistes són els alumnes de segon cicle de l'ESO.

Es pretén amb aquest crèdit relacionar-ho amb l'àrea de la llengua per tal de dotar als alumnes de les capacitats bàsiques de comprensió i producció de tota mena de textos orals i escrits.

Els tallers de ràdio són possible gràcies a la col·laboració de ràdio Blanes i al treball supervisat amb la senyora Joana Fernández.


Objectius
  •  Millorar la competència tant a nivell de llenguatge oral com escrit.
  • Expressar-se per escrit i oralment utilitzant tècniques diverses (diàleg, narració, descripció...)
  • Comprendre i produir amb correcció diversos tipus de missatges orals i escrits
  •  Llegir correctament un text, tenint en compte l'entonació, el ritme i la intensitat en funció de les limitacions individuals de cada alumne
  • Conèixer el personal de la ràdio i les seves funcions
  • contrastar tipus d'emissores comercials amb les municipals

Metodologia i orientacions
Es parteix del nivell i ritme de cada nen, s'estableix una bona relació emocional amb els alumnes com a base de tot aprenentatge, on s'intenta motiva als alumnes en totes les activitats. Es verbalitza molt en cada moment les activitats a realitzar. Ajusten el tipus d'ajuda pedagògica a les característiques individuals de cada nen.

Recursos materials
L'escola disposa d'una taula de so connectada a diferents aparells de reproducció sonora com per exemple, dos reproductors de CD, i dos dobles platines. A més, de disposar de dos amplificadors per donar cobertura  a tota l'escola.

Procediment de l'avaluació
Una avaluació per part dels mestres que implica l'observació sistemàtica, el seguiment i valoració de totes les activitats que realitza l'alumnat en les sessions.

Una autoavaluació per part dels alumnes, que s'inicia des de la primera sessió a l'escola, i ells mateixos van veien una evolució tant a nivell d'expressió de llenguatge oral, com a nivell emocional la superació de les pors, i finalment escoltant amb les famílies el programa de ràdio realitzat, ja sigui en directe o  per internet.

Es parteix des del ritme de l'alumne i s'estableix una relació emocional amb els alumnes com a base de tot l'aprenentatge on s'intenta motivar als alumnes en totes les activitats.

Experiència a ràdio Ràdio Blanes
Els alumnes del CEE Ventijol van explicar al programa de "Parlem d'educació a la ràdio" a Ràdio Blanes com participen de forma activa als tallers de ràdio que realitzen.

dimarts, 2 de febrer de 2016

La consciència fonològica- ESC Pinya de Rosa

Nom de centre: Escola Pinya de Rosa
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària

L’Escola Pinya de Rosa està portant a terme un projecte sobre la consciència fonològica com una part indispensable per millorar tant el llenguatge oral com el llenguatge escrit.

Aquest projecte s'inicià al curs 2012-13 degut a una demanda de l’equip directiu de l’escola a la logopeda del CREDA, Rosa Castells, que treballa a l’escola per atendre a nens i nenes amb deficiència auditiva. El projecte es dur a terme a l'Etapa Infantil i a primer Cicle Inicial.  A partir d’aquí tota l’escola es va implicar en el seminari que es va portar a terme durant dos trimestres.

Què és la consciència fonològica? 

Segons Rosa Castells, la consciència fonològica es basa sobretot en ensenyar a escoltar. A més, consisteix en l'habilitat conscient de sentir i manipular els sons individuals que constitueixen les paraules. És a dir, és la capacitat de ser conscients dels fonemes i de com es poden manipular. Aquesta metodologia ja fa anys que porten a terme els EUA i últimament a moltes escoles catalanes.

A l'escola bàsicament es té en compte el treball de l'Enriqueta Garriga, en el que hi ha una seqüència recomanada d'activitats en forma de joc. El que s'aconsegueix és millorar la discriminació auditiva, i això repercuteix en la millora de la pronuncia i del llenguatge escrit.

Segons la a coordinadora d’infantil, Sílvia Pérez, el treball de consciència fonològica forma part de dia a dia i de la rutines diàries. Cada matí dediquen mitja hora a realitzar activitats relacionades amb la consciència fonològica, aquestes activitats estan pensades per fer-ho de  manera lúdica i divertida.

Els nens i nenes demanen cada dia l´estona de consciència, per exemple una rima, una frase curta o llarga, comptar el número de síl·labes, etc. Es tracta de fer bon entrenament per afavorir la lectoescriptura.


Metodologia de la consciència fonològica a l'Etapa Infantil 

El tipus d´activitat dependrà del curs, i l'aprenentatge s'anirà reforçant durant tot el cicle d’infantil.

A P3 sobretot es fan jocs d´escolta de sons de l’entorn, propi cos, l´ introducció a la rima mitjançant poemes, cançons, etc.

A P4 s'introdueix la paraula i la frase (frases curtes i llargues) i la síl·laba (el nen pren consciència que les paraules estan dividides en petites porcions, aprèn a jugar amb la síl·laba, piquem síl·labes, separar, ajuntar, etc.

A P5 es centra més en un treball de sons inicials i sons finals, fonemes i a conèixer que els sons es representen per lletres i fer la correspondència so-grafia.


Metodologia de la consciència fonològica a primer Cicle d'Inicial

A Cicle Inicial inicial el treball de consciència fonològica s’integra a partir de les fitxes dels Murris, que fa tres cursos van substituir els típics i tradicionals llibres de català.

El Murris és un material de l’editorial Àlber que articula tots els aspectes de la llengua a partir d’activitats relacionades amb la consciència fonològica, i que està inclòs dins de la programació setmanal a l’àrea de català i que també la permet treballar d´una manera lúdica i divertida.

Però a més dins de l’horari de català també s’inclouen diferents jocs de consciència fonològica, que es treballen de manera sistemàtica un cop per setmana, que consten de diferents activitats que també estan seqüenciades i ordenades per grau de dificultat al llarg de tot el cicle.


Conclusions

Arrel d´aquest projecte s'ha pogut constatar que els nens i nenes juguen amb les paraules, les manipulen fàcilment traient o afegint sons, comptant síl·labes, construint frases amb rimes... Finalment, perden la por a escriure i a llegir i fa que el procés d'aprenentatge de l'alumne sigui realment enriquidor.


Més informació

Aquest experiència va ser explicada a la ràdio per mestres i alumnes. Els alumnes ens explicaven com aprenien jugant amb la consciència fonològica en el  programa "Projecte de consciència fonològica" a Ràdio Blanes