dijous, 18 de febrer de 2016

Tallers de ràdio - CEE Ventijol

Nom de centre: CEE Ventijol
Nivell: Educació Secundària, ESO Adaptada

L’Escola Ventijol està portant a terme el crèdit de ràdio que ja havien fet en anteriors anys, aprofitant els mitjans audiovisuals que tenen a l'escola i la gran col·laboració amb Radio Blanes. Han anomenat  aquesta activitat  tallers de ràdio on els protagonistes són els alumnes de segon cicle de l'ESO.

Es pretén amb aquest crèdit relacionar-ho amb l'àrea de la llengua per tal de dotar als alumnes de les capacitats bàsiques de comprensió i producció de tota mena de textos orals i escrits.

Els tallers de ràdio són possible gràcies a la col·laboració de ràdio Blanes i al treball supervisat amb la senyora Joana Fernández.


Objectius
  •  Millorar la competència tant a nivell de llenguatge oral com escrit.
  • Expressar-se per escrit i oralment utilitzant tècniques diverses (diàleg, narració, descripció...)
  • Comprendre i produir amb correcció diversos tipus de missatges orals i escrits
  •  Llegir correctament un text, tenint en compte l'entonació, el ritme i la intensitat en funció de les limitacions individuals de cada alumne
  • Conèixer el personal de la ràdio i les seves funcions
  • contrastar tipus d'emissores comercials amb les municipals

Metodologia i orientacions
Es parteix del nivell i ritme de cada nen, s'estableix una bona relació emocional amb els alumnes com a base de tot aprenentatge, on s'intenta motiva als alumnes en totes les activitats. Es verbalitza molt en cada moment les activitats a realitzar. Ajusten el tipus d'ajuda pedagògica a les característiques individuals de cada nen.

Recursos materials
L'escola disposa d'una taula de so connectada a diferents aparells de reproducció sonora com per exemple, dos reproductors de CD, i dos dobles platines. A més, de disposar de dos amplificadors per donar cobertura  a tota l'escola.

Procediment de l'avaluació
Una avaluació per part dels mestres que implica l'observació sistemàtica, el seguiment i valoració de totes les activitats que realitza l'alumnat en les sessions.

Una autoavaluació per part dels alumnes, que s'inicia des de la primera sessió a l'escola, i ells mateixos van veien una evolució tant a nivell d'expressió de llenguatge oral, com a nivell emocional la superació de les pors, i finalment escoltant amb les famílies el programa de ràdio realitzat, ja sigui en directe o  per internet.

Es parteix des del ritme de l'alumne i s'estableix una relació emocional amb els alumnes com a base de tot l'aprenentatge on s'intenta motivar als alumnes en totes les activitats.

Experiència a ràdio Ràdio Blanes
Els alumnes del CEE Ventijol van explicar al programa de "Parlem d'educació a la ràdio" a Ràdio Blanes com participen de forma activa als tallers de ràdio que realitzen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada